3M 501 – Nắp giữ tấm lọc bụi

39,600 VND

Sử dụng kết hợp với phin lọc 3M series 6000 và tấm lọc bụi 3M 5N11.

Bán lẻ: 090 149 70 49 / 093 825 24 29
Bán sỉ: 090 114 80 19

3M logo